Rejestracja w Sekcji

Uczniem Sekcji Polskiej można zostać na dowolnym poziomie nauczania pod warunkiem, że:

  • kandydatura ucznia zostanie zgłoszona w sekretariacie szkoły lub u kierownika Sekcji;
  • pomyślnie zda egzamin ustny i pisemny z języka polskiego (nabór organizowany jest w marcu);
  • wyniki osiągane w szkole francuskiej umożliwiają realizowanie podwójnego nauczania;

Każdorazowo decyzję o przyjęcia ucznia do Szkoły, w której funkcjonuje Sekcja, podejmuje jej Dyrektor po zasięgnięciu opinii kierownika Sekcji.